JudoSA

Kime-no-kata with Astrid

National Links > AusJudo | ACT | NSW | NT | QLD | TAS | VIC | WA AusJudo Follow us on Youtube Follow us on Facebook Follow us on Twitter